Eczanelere Profesyonel Bir Dokunuş : HavanSOFT  tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak çözüm ve ürün önerilerimiz için bize ulaşmanız yeterli.

HavanSOFT, Sektördeki şimdiye kadar tek gizlilik sözleşmesi veren firmadır.

Tüm verileriniz sadece sizde bulunmakta olup, yazılım içerisinden hiç bir suretle ticari veya hastalara ait bir veri çekilmemektedir.  

Sözleşme Örneği:

GİZLİLİK ANLAŞMASI

1.) TARAFLAR

İşbu sözleşme Havansoft Bilgişim Teknolojileri A.Ş. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) ait gizli bilgilerin korunması amacıyla gizlilik sözleşmesi olarak imzalanmıştır.

2.) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer. Müşteri tarafından sona erdirilmedikçe; taraflar arasındaki ticari ilişki devam ettiği sürece işbu sözleşme yürürlükte kalır. Yüklenicinin gizlilik yükümlülükleri taraflarca imzalanmış tüm sözleşmelerin sona ermesinden itibaren BİR (1) yıl süre ile yürürlükte kalmaya devam eder.

3.) GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Müşterinin; yüklenicinin kendisine, işçilerine, bağımlı veya bağımsız temsilcilerine açıkladığı veya yüklenicinin incelediği, gördüğü veya duyduğu veya başka bir biçimde bilgi sahibi olduğu tüm sonuçlar ve buna ilişkin yapılan konuşmalar ile yazılı olarak hazırlanan tüm belgeleri kapsar. Ayrıca yüklenicinin yürütülen çalışma sırasında edindiği, müşteriye kendi alanında bir rekabet avantajı sağlayan herhangi bir bilgi, yöntem, teknik, gelişme, bu kapsamda sayılır. Yüklenici ile müşterinin çalışması sırasında yüklenici tarafından edinilen müşteriye ait mal alımı ve satışına ait tüm müşteri bilgileri ve bunlara ait raporlar da dahil, yazılım üzerinden Yüklenicinin elde etmiş olduğu veya destek kısmında almış oldu yedek dosyaları yolu ile kısaca müşteri tarafından kendisine ait olan ve müşteri tarafından korunan ve kamuya mal olmamış tüm ticari bilgilerde korunması gereken kapsam türündedir.

4.) GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER

(a) Kamuya mal olmuş bilgiler. “Kamuya mal olmuş bilgiler”, bilgilerin toplum tarafından bilinmesine herhangi bir eylem veya kusuru ile yol açmadığı bilgiler anlamına gelmektedir.

(b) Gizli bilginin ifşa edilmesinden önce zaten ifşa edilecek tarafın yasal tasarrufunda bulunan ve ifşa eden taraftan doğrudan veya dolaylı olarak elde edilmemiş olan bilgiler.

(c) Gizli bilginin ifşa edilmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın, üçüncü bir şahıs tarafından yükleniciye ifşa edilmiş olan bilgiler.

(d) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

(e) Yüklenicinin yaptığı yazılım yolu ile müşteriden aldığı ve sadece yazılımın gelişimi yönündeki kullanılacak her türlü bilgi.

(f) Müşteriye ait çalışanlar tarafından bilinen ve 3. Şahıslar ile paylaşılan bilgiler.

5.) GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Müşteri, sadece ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini yükleniciye açıklamak durumundadır. Yüklenici müşteri tarafından kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından dolayı müşterinin sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

Yüklenici, müşteri tarafından açıklanan bu gizli bilgiyi;

  • İncelemek için alınan dataları ve yazılı, görsel dataları 3 ay süresince korumaya ve süre sonunda tekrar kullanılamayacak şekilde imhasından sorumludur.
  • Yüklenici Müşteriden elde ettiği tüm bilgisayar üzerindeki bilgileri herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya kamuya açıklamamayı,
  • Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı,
  • işleri gereği bu bilgiyi öğrenmeleri gerekmeyen işçilerine, bağımlı-bağımsız temsilcilerine, yüklenicilerine ve kendilerine bağlı olarak çalışan veya herhangi bir 3. kişiye vermemeyi,
  • Gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını diğer tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi,
  • Sadece zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, bağımlı veya bağımsız temsilcilerine, kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere ancak diğer tarafın yazılı ön izni ile ve bilmeleri gerekenle sınırlı olmak üzere vermeyi; ancak bilginin gizliliği hususunda paylaştıkları kişileri uyarmayı, bu kişilerin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

 6.) SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK

Yüklenici, Gizlilik Sözleşmesini dürüstlük kuralına uygun olarak yerine getirecektir.

7.) MÜNHASIR HAK SAHİPLİĞİ

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.

8.) ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yüklenici sorumlu olduğu kişilerce müşteriye ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak müşteriye durumu bildirmekle yükümlüdür.

Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış olan müşteri, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları yükleniciye ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın tazminini yükleniciden talep etme hakkına sahiptir.

9.) GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ

Yüklenici, müşterinin yazılı bir ön izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz, dağıtamaz, açıklayamaz.

10.) DEVİR YASAĞI

Bu sözleşme veya buradaki herhangi bir hak tamamen veya kısmen bir üçüncü kişi veya kuruma devredilemez veya transfer edilemez.

11.) YETKİLİ MAHKEME

Uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasır yetkili olduğunu kabul etmektedir.

12.) GEÇMİŞ ANLAŞMA ve DEĞİŞİKLİKLER

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak tarafların karşılıklı mutabakatı üzerine yazılı olarak yapılabilir.

13.) DİĞER KANUN MADDELERİ

Türk Ticaret kanununda belirtilmiş olan ve ticaret yapan kurum ve kuruluşlar arasında tüm maddeler geçerlidir

14.) GEÇERSİZLİK

Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin veya hükmünün uygulanabilir yasalar veya ticari uygulamalar nezdinde yasadışı, geçersiz veya hükümsüz addedilmesi durumunda, söz konusu madde ve hüküm bu sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine halel getirmeyecektir.

15.) İMZA

Toplam 15 maddeden oluşan iş bu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak ………………………….. tarihinde hazırlanmış olup karşılıklı olarak imzalanmıştır.

Yüklenici                                                                     Müşteri   

Yetkili Ad ve Soyadı                                                        Yetkili Ad ve Soyadı

Kaşe-İmza                                                                         Kaşe-İmza